Vytvoření nového účtu

Žadatel vyplněním registrace souhlasí s tím, že vyplněním registrace dochází ke zpracování jeho osobních údajů, tj. přihlašovacího jména, jména a příjmení, telefonního číslo, e-mailu a korespondenční adresy, a to plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení). Takto poskytnuté údaje společnost ELTODO, a.s. zpracovává za účelem případné nabídky a poskytnutí služeb společnosti ELTODO, a.s., jež si Žadatel vyžádá. Žadatel odesláním této registrace stvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a platné. Žadatel odesláním registrace uděluje společnosti ELTODO, a.s. souhlas, aby v souladu s Nařízením tyto údaje shromažďovala a zpracovávala rovněž za účelem jejich použití při zjednodušeném vstupu Žadatele do databází na webových stránkách www.eltodo.cz společnosti ELTODO, a.s. a společností náležejících do koncernu ELTODO. Osobní údaje budou, ve smyslu čl. 13 Nařízení, zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 10 let od udělení souhlasu, přičemž žadatel je oprávněn takový souhlas kdykoli odvolat, požadovat přístup ke zpracovávaným údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i vznést námitku proti zpracování, či práva na přenositelnost údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení a to odesláním svého požadavku k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů způsobem uvedeným na webových stránkách www.eltodo.cz. Žadatel má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Postupné vyhledání korespondenční adresy: